Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Παλιές σπαρταριστές Αστυνομικές υπηρεσιακές αναφορές- διαταγές

Αστυνομική εγκύκλιος διαταγή του 1883
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
Προς άπασας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχας της υπ’ εμέ Αστυνομικής Περιφερείας, της πόλεως Δημητσάνας.
ΑΡΘΡΟΝ 1ον Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο, Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου 1883, κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα δυνάμενα να προσβάλλουν την εχγωρίαν αιδώ.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογύναικων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενην ενταύθα πανήγυριν.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.
ΑΡΘΡΟΝ 5ον Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν καθαριότητα, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών των και των μέτρων των, προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 5 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του Ποινικού Νόμου Περί Βλάβης Ηθών και Τιμής.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον Απαγορεύεται το πλύσιμο τη θαλάσση. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκεια της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης, παρά τας θάλασσας, αμφοτέρων των γενών, προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.
ΑΡΘΡΟΝ 7ον Όσοι παρ’ εμού αφθώσιν και των οργάνων μου συλλαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων παίδων, ως και υπό βατήρος ελεύνοντος προ των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδων ψιτ ψιτ ψιτ όπισθεν θήλεου τινός, οι πόδες ηστόχησαν και δεν πάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης, και ας είναι και άλλην ημέραν θα τιμωρηθώσι δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.
Και δια να είμεθα εντός τάξεως οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω, πλην των λεσχών, την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές αμά τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβδηρίτων κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν τη μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
ΑΡΘΡΟΝ 10ον Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις της ρινός (τούτου επιτρεπομένου εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνον αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας).
ΑΡΘΡΟΝ 12ον Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων αφεδρωνοκρουσιών.
ΑΡΘΡΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ Περί την μεσημβρίαν ψαλήσσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορου, ποδάγρας κλπ.
Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.

Εν Δημητσάνα τη 3/12/1883
Ο Αστυνομικός Διοικητής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 
Υπενωμοτάρχης

-------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Εν Κούλουρη τη 10η Νοεμβρίου 1894 
Προς το Σεβαστόν και Αξιότιμον Αρχηγείον Χωροφυλακής
ΑΘΗΝΑΖΕ

Έχω την τιμήν, να φέρω εις γνώσιν υμών τα κάτωθι.
Χθες περί λύχνων αφάς, καιροφυλακτίσας λάθρα και υπούλως, συνέλαβον ζεύγος ερωτομανές, αποτελούμενον εκ μίας εγχωρίου νεάνιδος και ενός αλλοφύλου άρρενος εις στάσιν απρεπή, αλλά λόγω του δημοτικού σκότους και ελλείψει ιδιωτικού φαναρίου εις χείρας μου, απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα, αφήσαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος, τα τεκμήρια της ανόμου πράξεώς των, την τε γυναικείαν σκελέαν, την εγχώριον παντούφλαν και τον πήλον του αλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός. Ο ανήρ διετέλη ενταύθα εξ Αθηνών προσωρινώς και επί συστάσει, εις πανδοχείον και απέδρα περί το λυκαυγές κρυφίως και υπούλως, δια του πορθμείου. Αύριον θα επωφεληθώ της ενταύθα παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως και θέλω προβάλλει την εγχώριον παντούφλαν εις τους πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδεσποτίσης, ταύτης κηρυχθείσης εις άγνοιαν. Την σκελέαν κρατώ ως πειστήριον

Ευπειθέστατος ο Αναφέρων Αστυνόμος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΑΧΜΑΚΗΣ
Ενωμοτάρχης

----------------------------------------------------------------------------------------------

Η αναφορά που ακολουθεί ανήκει στον Ιωάννη Πετράκη, υπαστυνόμο του Κιλκίς, ο οποίος στις 7 Απριλίου 1923 αναφέρει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα εγγράφως:
Λαμπυριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης παρά λίμνην της Δοϊράνης, εωράκαμεν τους ληστάς. Κράζων δε «σταθήτε, ρε πούστηδες, γαμώ το σταυρό σας» και απαντησάντων «κλάστε μας τ’ αρχίδια», απέδρασαν.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Το παρακάτω κείμενο είναι ένα ντοκουμέντο.
Πρόκειται για την αστυνομική διαταγή που εξέδωσε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ματαράγκας Καρδίτσας, στις 8 Δεκεμβρίου 1907 και είναι αποκαλυπτική για τα ήθη της επαρχίας εκείνης της εποχής.
Απολαύστε το:

Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης:
Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωρίου.
Ήρθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως, από άκρου εις άκρον του χωρίου, άνευ χρονοτριβής και άμεσα. Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την Θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν τω ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κώστας (ας μην αναφέρο το ονομά του) χόρεβε σινέχεια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλους να χορέψουν μπροστά με κατά συνέπια παραξιγιθήκατε και πλακoθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι.
Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τα εξίς διαταγάς μου:
1) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω και άνεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά.
2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χαντζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπίκε στο καλαμπόκι του Βάϊου (ας μην αναγράψο το επίθετο) και ο Βάϊος εκνεβρίστικε και κάρφοσε τον γάηδαρο με την αξάλη στο ένα καπούλι. Καταλαβένετε ο γάηδαρος δέν είναι όνος αλά ο Βάϊος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη κανής ότι το κεφάλη δεν έχει μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο ή παρόμιο πράγμα.
3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγορεύετε νά κατουράτε έξω στον τίχο του μαγαζιού.
4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας και εσθάνετέ τις αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.
5) Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη σιγκούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν πρό το έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διαπαντός.
6) Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βονιές των ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διότι δεν έχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου. Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.
7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος πάι στην Εκλισία και μετά χορέβη στα σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα διά χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.
8) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεμβατόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.
9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθροπη σκύλη και γινέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμονό του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο. Να με σιγχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ την Τρίτη του Δημοτικού σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον εις τιν Λάρισσαν για να μάθο περισσότερα γράματα.
Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγό καταλαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε να τας τιρίσετε ανιπερθέτος.

Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
Ο διοικητής του χωρίου
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου 
Υπονοματάρχης


Διαβάστε Περισσότερα »

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Η ιστορική σου συνέχεια…

Παίρνοντας απόσταση απ’το χτες, οι σχολικές μνήμες, καίτοι σκληρές, προερχόμενες από τη δεκαετία του 60 και του 70, δημιουργούν μια συγκινησιακή φόρτιση, μια γλυκιά μελαγχολία.
Τα μάτια δακρύζουν όταν σκέφτεσαι με γλυκύτητα εκείνες τις εποχές.

Δεν ήταν οι τιμωρίες, αρκετές φορές σκληρές, όπου ο σεβασμός και ο φόβος ήταν ανάμεικτοι.
Δεν ήταν η μεγάλη αυστηρότητα και πειθαρχία, η αποβολή, η επανάληψη της τάξης.
Ποιος δεν έγραψε 10 φορές το μάθημα, δεν ένιωσε το τράβηγμα του αυτιού και του μαλλιού, δεν ένιωσε τον πόνο από το ανεβοκατέβασμα της βέργας στην παλάμη του;
Άλλωστε όλες αυτές οι μέθοδοι θεωρούνταν παιδαγωγικές προς «παραδειγματισμόν και συμμόρφωσην». 
Δεν ήταν το κούρεμα με την ψιλή, όπου μόνο ένα τσουλούφι εδικαιούτο να ζήσει για να υπενθυμίζει και να τιμά την φούντα από το τσαρούχι του τσολιά, ούτε ο έλεγχος της διαγωγής της εξωσχολικής ζωής.
Δεν ήταν η φτώχια, η ίδια σάκα και γομολάστιχα και του χρόνου!
Ούτε η τάξη σου που θερμαινόταν με ξυλόσομπα και ξύλα που κουβαλούσες από το σπίτι!
Δεν ήταν η διδασκαλία της καθαρεύουσας, "ο ρίψασπις του ριψάσπιδος..." και η "παραλήγουσα που ποτέ δεν περισπάται, όταν η λήγουσα είναι μακρά....".
Ούτε η ιεραρχική εποπτεία των επιθεωρητών «Δια την αξιολόγησην εκπαιδευτικού προσωπικού και ελληνοπαίδων ως προς την πίστην και την αφοσίωσην εις τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη».
Άλλωστε, οι οδηγίες/εντολές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διαμόρφωση εσωσχολικής και ενδοσχολικής ζωής ήταν σαφείς:
«Tακτικός εκκλησιασμός διδασκόντων και διδασκομένων, ως και η εκτέλεσις των θρησκευτικών καθηκόντων, όπως της εξομολογήσεως και της θείας μετάνοιας, ευπρεπής εμφάνισις των μαθητών ως προς την ενδυμασίαν και κόμην, ως και η κόσμια συμπεριφορά αυτών εντός και εκτός σχολείου, ευπρεπής εμφάνισις και συμπεριφορά των διδασκόντων, δραστηριότητα εκπαιδευτικών που να εκτείνεται και εις εξωσχολικάς απασχολήσεις συντελούσας εις την προαγωγήν της κοινότητας εντός της οποίας ζώσιν».

Όχι, δεν ήταν τίποτε απ’ όλα αυτά.
Το δάκρυ κυλάει, γιατί είναι μνήμες, σκέψεις, εικόνες και παραστάσεις ανάκατα, από τα χρόνια της παιδικής σου αθωότητας. Από τα χρόνια εκείνα που τα βιώματά σου, σου έκαναν να πρωτογευθείς αυτό το θαύμα που λέγεται ζωή. Είναι τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που ένιωσες, που σε καθόρισαν, που σου χάραξαν πορεία. Είναι οι συμμαθητές σου, οι παιδικοί σου φίλοι, που έμειναν για πάντα φίλοι.
Τα πρώτα σου ερωτικά, πλατωνικά σκιρτήματα.
Είναι ένας δικός σου κόσμος που κουβαλάς μέσα σου, ένα κομμάτι του εαυτού σου.
Η ιστορική σου συνέχεια…

Ιτέα ΚαρδίτσαςΔιαβάστε Περισσότερα »

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Οι γιαγιάδες μας...

Είναι αυτές που μεγάλωναν τα παιδιά επειδή οι γονείς τους δούλευαν.
Είναι αυτές που στερούνταν οτιδήποτε προκειμένου να μας ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία.
Είναι αυτές που όταν πέφταμε και κλαίγαμε πονούσαν πιο πολύ από εμάς και πάντα έβρισκαν τον τρόπο να μας παρηγορήσουν.
Είναι αυτές που έμπαιναν στη μέση για να μην φάμε εμείς το ξύλο αλλά εκείνες.
Είναι αυτές που έπαιρναν την ευθύνη για τις δικές μας ζαβολιές.
Αυτές που τους έβγαινε η ψυχή να μας ταΐσουν, που ήξεραν να ξεματιάζουν, που το μάτι τους ήταν άγρυπνο όταν παίζαμε στις πλατείες, που μας συμβούλευαν, που μας μαγείρευαν, που σκούπιζαν όλο το σπίτι, που σιδέρωναν, που έπλεναν στη σκάφη με μοσχοσάπουνο (στην οποία μας έκαναν και μπάνιο όταν είμασταν μωρά), που φρόντιζαν τα ζιπουνάκια μας να είναι άψογα, που έπλεκαν, που μας έλεγαν παραμύθια, που μας μάθαιναν προσευχές, που έραβαν με το ξύλινο αυγό και τις άπειρες βελόνες από το πανεράκι (κι ας μην έβλεπαν και τόσο καλά τελευταία) και κυρίως που μας αγαπούσαν με το μοναδικό είδος αγάπης δηλαδή χωρίς όρους.
Σε αυτές τις γιαγιάδες που είναι ίσως η πιο ζεστή ανάμνηση ίσως να άξιζε η τωρινή μας αγκαλιά, τώρα που καταλαβαίνουμε πόσο μας έχουν λείψει και πόσο τις αγαπάμε, τώρα που θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε εμείς, τώρα που έχουμε εμείς ανάγκη να κρύψουμε τα χέρια τους μέσα στα δικά μας…
Διαβάστε Περισσότερα »

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου Φίλων Συλλόγου Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου Ιτέας Δήμου Παλαμά

Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες εκλογής νέου ΔΣ για τον Σύλλογο Φίλων Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου Ιτέας Δήμου Παλαμά την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11 στο Δημοτικό κτήριο (Δημαρχείο) της Ιτέας.

Το προσωρινό Δ.Σ., κατόπιν της επικύρωσης της Ίδρυσης από το Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και την έκδοση ΑΦΜ απο την εφορία, συνεδρίασε την 11/09/2017 με σκοπό τον ορισμό ημερομηνίας διενέργειας Γενικής Συνέλευσης προς ψήφιση του καταστατικού του Συλλόγου και την διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ..

Αποφασίστηκε η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και της διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη νέο ΔΣ να είναι η Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2017 ώρα 11πμ στο δημοτικό κτήριο (Δημαρχείο) της Ιτέας.
Καλούνται όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη να παρευρεθούν για την εκλογή του νέου ΔΣ για τα επόμενα 3 έτη.

Το Πρωσωρινό Δ.Σ. του συλλόγου

Διαβάστε Περισσότερα »

14η Σεπτεμβρίου: Ημέρα Μνήμης για τους Μικρασιάτες

Με μια σεμνή τελετή τίμησε ο Μικρασιατικός Σύλλογος Βουναίνων "Η καθ ημάς Ανατολή" την ήμερα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στα Βούναινα.

Μετά το μνημόσυνο που τελέστηκε στον Ι Ν Αγ Δημητρίου, οι Βουναινιώτες κατευθύνθηκαν, στην πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο άγαλμα του τελευταίου Μητροπολίτη Σμύρνης, και για τους 50 Σουλουτσοβάληδες που σφαγιάσθηκαν στη Σμύρνη.

Στο λόγο του ο πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου Βουναίνων "Η καθ ημάς Ανατολή" κος Ηλίας Αθαναηλίδης ανέφερε:
"Η 14η Σεπτεμβρίου ορίσθηκε από τη Ελληνική βουλή ως ημέρα μνήμης ενός τραγικού για μας γεγονότος, της Μικρασιατικής καταστροφής και της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Εκατομμύρια Ελληνες ξεριζώθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες, και αναγκάστηκαν να περπατήσουν το δύσκολο και μαρτυρικό δρόμο της προσφυγιάς, ο δε Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος έμελλε με τον μαρτυρικό του θάνατο να γράψει τον επίλογο της μακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων στην Μικρά Ασία. Την ημέρα αυτή οι Μικρσασιατικοί Σύλλογοι δεν χορεύουν δεν κάνουν εκδηλώσεις παρά μόνο στέκονται βουβοί μπρος στα μνημεία που έχουν ανεγείρει σε όλη την Ελλάδα και δεν λησμονούν"
Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη ζητάει ο Δήμος Παλαμά

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής, απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μηχανικών με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Παλαμά που σχετίζονται με τα Τεχνικά Έργα και τις συναφείς μελέτες αυτών γνωστοποίησε με απόφασή του σήμερα ο Δήμαρχος Παλαμά Γ. Σακελλαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

B) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Δ) Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ

Ε) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate).

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/2007 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 17 του Ν.3584/2007 και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους, από 14 έως και 20 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παλαμά - Παλαμάς απευθύνοντας την στην αρμόδια υπάλληλο (κ. Πάσχου Αλεξάνδρα - τηλ: 2444350123) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Διαβάστε Περισσότερα »

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Περπάτημα Ζωής και Ελπίδας...

Περπάτημα ζωής και ελπίδας την Κυριακή17 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 Πλατεία Παυσίλυπο, Άγαλμα Στραγηγού Ν. Πλαστήρα.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου «ΘΑΛΕΙΑ» και ο Σύλλογος Ρευματοπαθών και Φίλων Κυκλάδων «ΙΑΣΙΣ» με τη συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών διοργανώνουν και φέτος το «Περπάτημα Ζωής και Ελπίδας», το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017, σε Αθήνα, Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Λάρισα, Πάτρα, Πύργο και Σύρο και στις 24 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο

Με κεντρικό μήνυμα “Χαμογέλα… Μη Σταματάς” η εκδήλωση έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγείας, πρόληψης και αντιμετώπισης των ρευματικών παθήσεων που αριθμούν περισσότερες από 200. Στις ρευματικές παθήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, η νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η ουρική αρθρίτιδα, η ινομυαλγία, ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, το Σκληρόδερμα, κ.λπ.

Το «Περπάτημα Ζωής και Ελπίδας» ξεκίνησε το 2003, μετά από πρόταση της Προέδρου του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου κυρίας Θάλειας Γεωργά και μιας ομάδας ειδικευμένων εθελοντών, και πραγματοποιείται μέχρι και σήμερα με μεγάλη επιτυχία.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά εκτός Σαβ/κου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στο site της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α www.arthritis.org.gr , στις σελίδες Facebook που διατηρεί κάθε πόλη και στη Γραμματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α: 210 8847 268, καθημερινά εκτός Σαβ/κου και ώρες 10:00 – 14:00.
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες Novartis, Pfizer & Stilvi

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
Νοτοπούλου Δήμητρα τηλ.2444031407Διαβάστε Περισσότερα »

Θυμάσαι που σου έλεγαν ότι αυτά είναι τα καλύτερα χρόνια σου;

Για πες. Τι θυμάσαι;
Θυμάσαι τη μπλε ποδιά; Το πολυτονικό; Το δάχτυλο ψηλά; Το «κυρία, κυρία…»;
Θυμάσαι τον κουλουρά; Το κουλούρι με τα γαριδάκια; Τη μυρωδιά του μπλε τετραδίου; Τη μυρωδιά του καινούριου βιβλίου; Το πρωινό γάλα;
Το στρώσιμο του κρεβατιού; Τους συμμαθητές ακόμα ηλιοκαμένους;
Πόσα μπάνια έκανες; Πόσα παγωτά έφαγες;
Θυμάσαι τον μαυροπίνακα και την ημερομηνία πάνω αριστερά; Το βρεγμένο σφουγγάρι; Τους χάρτες τις γεωγραφίας; Τον τεράστιο χάρακα; Το αριθμητήριο; Το τετράδιο αριθμητικής με τα κουτάκια;
Το «τι θέλει να μας πει εδώ ο ποιητής»;
Που δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις τις παρομοιώσεις; Τις μεταφορές; Την προπαίδεια;
Τον εκκλησιασμό; Τις βρύσες; Την αυλή; Τα παιχνίδια που σκαρφιζόμασταν; Το λάστιχο;
Το σχοινάκι; Τα μήλα; Λόλα να ένα μήλο. Τις τούρκικες τουαλέτες; Που φοβόσουν ότι κάτι κακό θα βγει από την μαύρη τρύπα;
Θυμάσαι την μυρωδιά του ευκαλύπτου; Το πώς μύριζε η βροχή στο χώμα;
Θυμάσαι την πρώτη σου δασκάλα;
Τους περιπάτους; Τις γραμμές χέρι – χέρι; Που έπαιζες τον «γιατρό»; Το πρώτο σου ποίημα; Την παρέλαση; Τη λευκή ελβιέλα;
Θυμάσαι τις σειρές για την προσευχή; «Ανάπαυση, προσοχή». Τις ψείρες; Το μαντήλι στα μαλλιά; Τη σχολική φωτογραφία; Το ενδεικτικό; Τις γυμναστικές επιδείξεις; Τους χυμούς ροδάκινο στα τσίγκινα κουτιά τους; Θυμάσαι που έπεσες και χτύπησες το γόνατο; Τη σουλφαμιδόσκονη; Το φυτολόγιο; Την αλλαγή των ρούχων μέσα στην τάξη για την γυμναστική; Πρώτα τα κορίτσια μετά τα αγόρια. Τον διπλανό σου;
Την πρώτη σου τιμωρία; Το κουδούνι; Τις ώρες του διαλείμματος γραμμένες στο θρανίο; Την ουρά στο κυλικείο; Το πρώτο σου «βγάλτε μια κόλλα χαρτί»; Το πρώτο σου 20άρι; Το απουσιολόγιο; Τις λίγες δικαιολογημένες; Τις πολλές αδικαιολόγητες; Που ήσουν απουσιολόγος και έκρυβες τους απόντες; Το γραφείο των καθηγητών; Του Διευθυντή; Θυμάσαι που τα έφτιαξες σήμερα και τα χάλασες αύριο; Το πρώτο σου φιλί;
Την πρώτη σου κοπάνα; Το τσιγάρο στις τουαλέτες; Τη γαλαρία; Τις κασέτες που έδινες στον οδηγό του πούλμαν; Τον «Κουρσάρο»; «Κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε». Τα πάρτυ; Τα μπλουζ; Που φοβόσουν την επαφή για να μην καταλάβει η υποψήφια πόσο χάρηκες που την γνώρισες; Την τσόντα μέσα στο βιβλίο; Το «Αγόρι»; Τον «Μπλεκ»;
Την πενταήμερη; Θυμάσαι πως ήταν να είσαι παιδί; Έφηβος; Θυμάσαι που και που να γίνεσαι και πάλι παιδί; Δεν τα καταφέρνεις;

Θυμάσαι που σου έλεγαν ότι αυτά είναι τα καλύτερα χρόνια σου;
Ξέρεις πόσα θα έδινα για να χτυπήσει το κουδούνι μια ακόμα φορά για μένα;
Όσα κι εσύ…πηγή
Διαβάστε Περισσότερα »

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Καλή σχολική χρονιά..!

Πρώτο κουδούνι, σήμερα Δευτέρα 11 Σεπτέμβρη, για τους πολύ μικρούς και τις πολύ μικρές μαθήτριες, επιστροφή στα θρανία για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας μας αλλά και τις περιοχής μας, του Δήμου Παλαμά.
Να ευχηθούμε στα παιδιά να έχουν ένα όμορφο ταξίδι στη νέα σχολική χρονιά και καλή δύναμη με μεράκι για το λειτούργημά τους στους δασκάλους και καθηγητές που θα είναι οι συνοδοί τους για έναν ακόμη χρόνο…
Δεν ξέρω αν όλα είναι έτοιμα ή αν χρειάζεται να γίνουν περισσότερα, αλλά η ενίσχυση της Παιδείας θα πρέπει να είναι σε προτεραιότητα με τους γονείς να στηρίζουν τα παιδιά και να δείχνουν εμπιστοσύνη στο έργο των εκπαιδευτικών.
Καλή σχολική χρονιά..!Διαβάστε Περισσότερα »

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Το "Λειτούργημα" του Κέντρου Υγείας Παλαμά

Τα Κέντρα Υγείας της χώρας μας σχεδιάστηκαν και λειτουργούν για να παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη στο σύνολο της περιοχής ευθύνης τους αναλαμβάνοντας τη μεταφορά των αρρώστων με ασθενοφόρο ή οποιοδήποτε άλλο μέσo σε έκτακτες περιπτώσεις στα νοσοκομεία και την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλείας έως τη μεταφορά των αρρώστων στα νοσοκομεία.


Ένα από αυτά είναι και το Κέντρο Υγείας Παλαμά της περιοχής μας του Δήμου Παλαμά.

Τα δέκα αυτά χρόνια που ζω μόνιμα πια στην Ιτέα πολλές φορές έχω καταφύγει στις υπηρεσίες του, οι γιατροί του δε, με βοήθησαν και με συμπαραστάθηκαν, ξεπερνώντας πολλές φορές για πολύ το ιατρικό τους καθήκον. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι όλοι οι γιατροί, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες του Κέντρου Υγείας Παλαμά θεωρούν το έργο τους λειτούργημα και το επιτελούν με εντιμότητα, ευσυνειδησία, προθυμία, αγάπη, καλοσύνη κι ανθρωπιά.
Πιστεύω επίσης ότι η παρουσία του γιατρού Ιωσήφ Χρούμπ, ενός σπουδαίου και ξεχωριστού ανθρώπου, στη Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Παλαμά όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε καθοριστική.
Με την αγαστή συνεργασία του με όλους τους συνεργάτες του, γιατρούς, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, κατάφερε να επιτελέσει στο ακέραιο το σκοπό της λειτουργίας του, να κερδίσει την κοινωνική δικαίωση και καταξίωση και να δώσει δύναμη και κουράγιο στους συνεργάτες του να συνεχίσουν το δύσκολο αλλά ωραίο έργο τους.

Θέλω ακόμη να συγχαρώ όλους τούς υπόλοιπους γιατρούς νοσηλευτές-τριες του Κέντρου Υγείας Παλαμά που παρά τις τόσες αντιξοότητες και δυσκολίες καταξίωσαν με το έργο τους και κέρδισαν την αγάπη, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των κατοίκων της περιοχής μας.


Παύλος ΣαμαράςΔιαβάστε Περισσότερα »

Τα Αναγνωστικά από 1900-1950

του Λευτέρη Κρυοβρυσανάκη 
Τη δεκαετία 1907-1917, η καθαρεύουσα γίνεται επίσημη γλώσσα των βιβλίων του Δημοτικού και το 1919 ορίζεται και ως επίσημη γλώσσα και του κράτους. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1971 δίνει την ευκαιρία για τη συγγραφή νέων αναγνωστικών βιβλίων. Επιχειρείται στροφή στην τεχνική εκπαίδευση με στόχο την οικονομική αναβάθμιση.
Το «Αλφαβητάριο» του Θ. Αποστολόπουλου με ποιήματα και νουθεσίες στην καθαρεύουσα και βάρος στην καθαριότητα, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1889, ενώ συνέχιζε να κυκλοφορεί αρχές του 20ου αιώνα.
«Τα καλά παιδιά μόλις εξυπνήσωσι την πρωίαν, νίπτουσι καθαρώς τας χείρας και το πρόσωπον. Κτενίζουσι τας τρίχας της κεφαλής, καθαρίζουσι τα ενδύματα...».
Το 1918 από το Εθνικό Τυπογραφείο κυκλοφόρησαν «Τα ψηλά βουνά», του Ζαχ. Παπαντωνίου, εμπνευσμένο από την επαρχία, μ’ ένα μικρό τσοπανόπουλο, που βόσκει το κοπάδι του στα βουνά.
Το βιβλίο κατάφερε να μιλήσει στην ψυχή του παιδιού και ν’ αγαπηθεί και χρησιμοποιήθηκε το 1933 για την Δ’ τάξη.

«Το Αλφαβητάρι με τον ήλιο»
Ένα βιβλίο όμως σταθμός που πρωτογράφηκε το 1919, από επιφανείς συγγραφείς: Ζαχ Παπαντωνίου, Παύλος Νιρβάνας, Μανόλ. Τριανταφυλλίδης, Αλ. Δελμούζος κ.α., με την καθοδήγηση του υπ. Παιδείας άφησε εποχή στα σχολικά βιβλία, αφού ταυτίστηκαν τα παιδιά με τους ήρωες στις ιστορίες του βιβλίου.
Το 1927 το Αναγνωστικό ο «Καλός Σπορέας» Στ’ Δημοτικού, με κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου τον Ρήγα Φεραίο.
Το 1934 εκδόθηκαν τα «Κρινολούλουδα» της Β’ τάξης, με αναγνώσματα «Ο λύκος και τ’ αρνί», «Τι διηγείται η ελιά» κ.α., ενώ το 1939 «Τα παιδάκια» για την Α’ Δημοτικού.
Ο «Καλός Δρόμος» Β’ δημοτικού του Γρ. Ξενόπουλου από το 1924-1930.
«Ο φάρος του χωριού»

Εντυπωσιακό Αναγνωστικό Ε’ Δημοτικού «Ο φάρος του χωριού» το 1926-1932 (εννοώντας τον δάσκαλο).
Στο βιβλίο περιγράφεται η προσπάθεια ενός πρωτοδιόριστου δασκάλου με πολλές αντιξοότητες, αντιμετωπίζοντας την κακοπιστία των κατοίκων, τις αρρώστιες, τη γλώσσα κ.α. για να πετύχει. Σ’ ένα από τα κείμενα «παντού πρώτοι με το δάσκαλο», ύστερα από αγώνες ο δάσκαλος κατάφερε να μεταμορφώσει το «Κακορίζικο», έτσι ονομαζόταν το χωριό, σε νέα τοποθεσία ως «Καλορίζικο» όμως φεύγει μαζί με τους νέους του χωριού στο Βαλκανικό πόλεμο.
Ζήτησε από τους επιστράτους να τον τοποθετήσουν στην ίδια μονάδα με τα «παιδιά του». «Τ’ ανάθρεψα, τα δίδαξα και δεν τ’ άφησα ως τώρα από κοντά μου, θα ήθελα και τώρα να τ’ έχω μαζί μου, για να βλέπω πως θα πολεμούν και πως θα πεθαίνουν για την πατρίδα τους», έλεγε ο δάσκαλος.
Μόνο που τα νέα στο τέλος, όπως όλα τα πολεμικά νέα, είναι άσχημα. Ο δάσκαλος τραυματίζεται θανάσιμα, τη στιγμή που ο κόσμος πανηγυρίζει για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων.
«Η καρδιά του, αδυνατισμένη από το αίμα που της χύθηκε, χτυπά γρήγορα και η αναπνοή του σφίγγει. Νομίζεις πως θα ξεψυχήσει. Μιλεί με κομμένα λόγια. Ζητεί να ιδεί από το παράθυρο του νοσοκομείου με τα μάτια του αυτούς που τραγουδούν και χορεύουν.
Πέντε-έξι νοσοκόμοι τον ανασηκώνουν τότε με το κρεβάτι και κρατώντας τον έτσι κοντά στο παράθυρο που βλέπει σε μια μεγάλη πλατεία, τον τοποθετούν, ώστε να βλέπει κάτι που δεν θα το λησμονήσει ποτέ του. Βλέπει να χορεύουν πολίτες με φεσάκια κόκκινα σαν παπαρούνες και χορεύοντας ακούει να τραγουδούν. Τα πήραμε τα Γιάννενα, μάτια πολλά το λένε:
Μάτια πολλά το λένε, όπου γελούν και κλαίνε...».
Γλωσσικές περιπέτειες το 1920-1930

Τη δεκαετία του 1920-1930 οι κυβερνήσεις αλλάζουν συνεχώς και συγχρόνως ξεκινούν νέες γλωσσικές περιπέτειες.
Το 1929 ξεκινά η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας στις τέσσερις πρώτες τάξεις και συγχρόνως με τη μεταρρύθμιση του υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου η φοίτηση στο δημοτικό γίνεται υποχρεωτική.
Το 1939 εκδόθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Βιβλίων το Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού του Γ. Μέγα, με βραβευμένες συλλογές, από παραινέσεις για αγάπη, τιμιότητα, θρησκευτικά και πατριωτικά βιώματα.
2η σελίδα με την προτροπή του Ι. Μεταξά «Είστε Ελληνόπουλα και είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς Έλλην».

Επίσης με πολλά ποιήματα του Ζ. Παπαντωνίου.
Επίσης το 1929 το Αναγνωστικό Ε’ Δημοτικού «Ο πύργος του Βοσπόρου» του Γρ. Ξενόπουλου κ.α., στο οποίο παρουσιάζονται οι χαρές της εργασίας, καυτηριάζεται η οκνηρία, δίνεται βάρος στις αρετές και στην αυτοθυσία. Με ποιήματα Ζ. Παπαντωνίου «Η κατάρα του πεύκου», ιστορίες με ζώα, πατρίδα κ.α. Το 1930-31 τα «Βασανισμένα και δοξασμένα χρόνια» της Στ. Δημοτικού, με το «Σημαίνει ο Θεός...», Σουλιώτισσες και γενικά αγώνες του 1821.
Το 1932 το Αναγνωστικό Δ’ τάξης του Α. Καρκαβίτσα «Το ραζακί σταφύλι» αλλά και τα «Πράματα Σπουδάματα» της Γ’ τάξης.
Από το 1932-1936 το Αλφαβητάριο «Η χαρά μας», μ’ αναγνώσματα της καθημερινής ζωής, αλλά και χαρούμενα τραγούδια «Τα καβούρια κάνουν γάμο», «Κάτω στο γιαλό» κ.α. Το 1941 θεμελιώθηκε η σύνταξη της Νεοελληνικής Γραμματικής της Δημοτικής Γλώσσας του Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

πηγή
Διαβάστε Περισσότερα »

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 1ος διαγωνισμός φωτογραφίας του Δήμου Παλαμά

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 1ος διαγωνισμός φωτογραφίας του Δήμου Παλαμά με τίτλο
«Ο Δήμος μας μέσα από τη δική σας ματιά….» ο οποίος θα παραμείνει ανοικτός μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι.

Πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος;
Για τη συμμετοχή τους στο φωτογραφικό διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν τις φωτογραφίες τους στην ηλεκτρονική σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook «ΔΟΠΑΠΑΠ» μέχρι το Σάββατο 9/9/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι καθώς και να τις παραδώσουν τυπωμένες την ίδια ημέρα και ώρα 2 το μεσημέρι στην κριτική επιτροπή στο Δημοτικό Κατάστημα Παλαμά.

Πώς θα γίνει η ανάδειξη των νικητών;
Η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα γίνει ως εξής:
Τρεις νικητές να αναδειχθούν από την ψηφοφορία που διεξάγεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook «ΔΟΠΑΠΑΠ».
Δέκα νικητές  θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή.

Οι απονομές των βραβείων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9/9/2017 στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Παλαμά όπου θα γίνει και η έκθεση των φωτογραφιών. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους ενώ οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν δώρα από τον Εμπορικό Σύλλογο Παλαμά γι΄αυτό και παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού να παρευρεθούν στην εκδήλωση.

*ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Όσοι δεν είχαν την δυνατότητα να αναρτήσουν τις φωτογραφίες τους στην ηλεκτρονική σελίδα του διαγωνισμού, τους δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής δίνοντας τυπωμένες τις φωτογραφίες τους το Σάββατο 9/9/2017 και ώρα 7 το απόγευμα στην κριτική επιτροπή στο Δημοτικό κατάστημα Παλαμά.Διαβάστε Περισσότερα »