Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Ειδική και τακτική συνεδρίαση για το Δ.Σ. Παλαμά

Συνεδριάζει εις διπλούν σε ειδική και τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά την προσεχή Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα προς συζήτηση «Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Παλαμά οικονομικού έτους 2016».

Ακολούθως στις 19:30 θα έχουμε την τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών άρδευσης στα αγροκτήματα της Έδρας του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντικατάσταση Δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ. Δ. Παλαμά».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018. 
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή έργων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ 171/1987, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

9.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

10.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

11.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Σελλάνων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

12.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση πινάκων αγροτικού εξηλεκτρισμού».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

13.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση και επέκταση σιδηροκατασκευών άρδευσης Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

14.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Καθαίρεση φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

15.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Αποκατάσταση φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

16.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Αποκατάσταση ρωγμών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

17.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Επισκευή και συντήρηση θυροφραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

18.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Επισκευή και συντήρηση θυροφραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

19.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων στην Δ. Κ. Παλαμά».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

20.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

21.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση φραγμάτων Δ. Ε. φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

22.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

23.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Παλαμά».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

24.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Σελλάνων».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

25.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

26-Αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά» και ορισμός νέου.
Εισηγητής Δ. Σ. κ. Κωνσταντίνος Τζέλλας

27.-Αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά» και ορισμός νέου.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

29.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Καλυβακίων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα κ. Δημητρίου ΠαπαΒαΐτση του Χαραλάμπους.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα κ. Αθανασίου Παπαθανασίου του Θωμά.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

32.-Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά, προγράμματα και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 10 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 11 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

35.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 12 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

36.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2017.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος ΤσίντζαςΔιαβάστε Περισσότερα »

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

"Κινηματογράφος κι εμείς"...μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου Ιτέας

Οι μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου Ιτέας εμπνεύστηκαν την ιδέα ο "Κινηματογράφος κι εμείς" ύστερα από την "Εθνική Ετικέτα ποιότητας" που τους απονεμήθηκε στο έργο eTwinning "O κινηματογράφος πάει σχολείο".
Θέλοντας να εμπλέξουν και τους τοπικούς φορείς στην πραγματοποίηση τις ομώνυμης δράσης, απευθύνθηκαν στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ιτέας και στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ιτέας κ. Ευάγγελο Λύτρα.

Έτσι ξεκινούν οι κινηματογραφικές προβολές στο χωριό μας.
Οι ταινίες θα προλογίζονται από τα παιδιά και θα είναι για μικρούς και μεγάλους.
Τα έσοδα αυτής της όμορφης πρωτοβουλίας θα ενισχύσουν το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ολυμπιάδες το οποίο ήταν ο νικητής όσο αφορά τον σχεδιασμό του στις Εβδομάδες eTwinning.

Aυτή την Κυριακή...


Διαβάστε Περισσότερα »

Εγώ, ο Λαϊκιστής...

Ελάτε σήμερα να λαϊκίσουμε!
Βεβαίως στην εποχή των ανθρώπων «λαϊκιστής» (ποπουλιστής) χαρακτηρίζεται ο πολιτικός δημαγωγός, ο δημεγέρτης, εκείνος που εκμεταλλεύεται την ευπιστία του λαού, εκείνος που τον παραπλανά και τον εκμαυλίζει. Όπως, λόγου χάριν, ο Αλκιβιάδης ή ο Ανδρόνικος Κομνηνός ή ο Περόν ή ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Στην εποχή της γλίτσας ο όρος «λαϊκιστής» δεν αναφέρεται σε πολιτικούς, αλλά σε πολίτες (συχνά στον λαό τον ίδιο). Έτσι για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη φερ’ ειπείν (ήτις αριστεύει στο εν λόγω άθλημα) ή τον κ. Καρανίκα ή τον κ. Σταύρο Θεοδωράκη, λαϊκιστές είσθε εσείς κι εγώ.

Σήμερα λοιπόν ας λαϊκίσουμε ασυστόλως εσείς κι εγώ.
Ο κ. Πετρόπουλος για παράδειγμα, που υπό τας διαταγάς της Τρόικας βάζει στον γύψο μαζί με την κυρία Αχτσιόγλου το δικαίωμα στην απεργία, έχει λάβει δάνειο αξίας 900.000 ευρώ. Προφανώς θέλει να κτίσει τέσσερις πρώτες κατοικίες και να του κατασχέσουν τις τρεις, για να σώσει κι αυτός τις τράπεζες. Κοντά ένα εκατομμυριάκι στην τσέπη ο κ. Πετρόπουλος, αλλά αν το φτωχαδάκι πάει να απεργήσει για να μην του φάνε κι άλλα, βράχος ο Πετρόπουλος, κέρβερος ο Πετρόπουλος, αριστερός του κερατά ο Πετρόπουλος.

Δεν έχουν σεντόνια στο Σισμανόγλειο;
Μπα! Fake news!
Ποιος το λέει;
Τρακόσιες χιλιάδες δάνειο ο κ. Πολλάκης.
Λαϊκιστής ο ασθενής. Παθαίνει ενδονοσοκομειακή λοίμωξη επίτηδες ο ασθενής. Για να εκθέσει την κυβέρνηση ο ασθενής.

Η κυρία Σπυράκη, που μαζί με το κόμμα της ωρύεται γιατί χάσαμε ως κράτος 62.000.000 ματωμένα ευρώ από 100.000 (ή 300.000) θανατηφόρα βλήματα, έχει η ίδια λάβει δάνειο 800.000 ευρώ!
Από πού προκύπτουν αυτά;
Από τα «πόθεν έσχες» της.
Ένα μέρος αυτών των δανειακών επιδόσεων (και όχι επιδομάτων) δημοσιεύθηκε στο «ΠΡΙΝ» της περασμένης Κυριακής.

Σε καιρό κρίσης ο κ. Καμμένος επί παραδείγματι, έλαβε 500.000!
Να‘χει και για καμιά μπιλιά χωρίς να επιβαρύνει τον δημόσιο κορβανά.
Νοιώθετε μαλάκες;
Όχι, είσθε λαϊκιστές.

Όταν φερ’ ειπείν η κυβέρνηση Τσίπρα κόβει από τα ανάπηρα παιδάκια το επίδομα λογοθεραπείας, είναι λαϊκισμός να σκεφθεί κανείς ότι τα δικά του παιδιά φοιτούν απερίσπαστα σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης: 600.000 ευρώ.
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος: 400.000 ευρώ.
Ο κ. Στουρνάρας (πάντα μετρημένος) μόνο 200.000 ευρώ.

Της άλλης θα της πάρουν το σπίτι, 67 τετραγωνικά, για 60.000 ευρώ αυτόν τον Γενάρη, «ας πρόσεχε» που έλεγε και ο κ. Σημίτης για όσους ο ίδιος παγίδευσε στη μεγάλη κομπίνα του χρηματιστηρίου.
Να λαϊκίσω κι άλλο; «να σκίσω τα μνημόνια με έναν νόμο κι ένα άρθρο;» – εγώ πάντα σοβαρός άνθρωπος ήμουν, εσύ είσαι χαϊβάνι που με πίστεψες.
Εγώ είμαι κωλοτούμπας εσύ το ‘χεις ρίξει στην ευέλικτη εργασία και χορεύεις στο τηγάνι σαν αρκούδι για 450 ευρώ! Και να ευχαριστείς τον Θεό που έχεις δουλειά – δουλεία, διότι άλλοι δεν έχουν ούτε αυτό.
Και μη μιλάς!
Μάλιστα, κοίταξε γύρω σου, και φρόντισε να γίνεις σαν εκείνους τους φτωχοδιαβόλους που επαινούν τον χασάπη τους. Τους ανόητους που πάντα πιστεύουν ότι εκείνους ο Πολύφημος θα τους φάει τελευταίους.
Όμως, φίλοι μου θέλω να λαϊκίσω κι άλλο.
Θέλω να σκουπίσω τα δάκρυα του (αίφνης) απόκληρου με το μαντηλάκι του Κατρούγκαλου, θέλω να δώσω τη σινιέ τσάντα της κυρίας Υπουργού (3.000ευρώ) μέρισμα σε δέκα μανάδες που δεν έχουν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ
Αχθος αρούρηςγίνατε, αρουραίοι της εξουσίας γίνατε, τρωκτικά που κατατρώνε τις ζωές των ανθρώπων γίνατε.

Τσίπρας, Κούλης, Φώφη, Λεβέντης, Σταύρος, για μπαίγνιο τους έχετε τους ανθρώπους, για σκλάβους τους πολίτες, τους εμπαίζετε με μερίσματα, τους ξεσκίζετε τους μισθούς, ατιμάζετε τις συντάξεις των γερόντων, αρπάζετε τα σπίτια των οικογενειών, τους γδέρνετε με φόρους αβάσταχτους, αφήνετε παιδάκια να πεινούν, εξοστρακίζετε στην ξένη συμπατριώτες μας, και με πρώτη ευκαιρία μας λέτε «λαϊκιστές»!
Προσπαθείτε να κάνετε τους εργαζόμενους ενοχικούς – δεν δίνετε δίφραγκο για τους Έλληνες, παρά μόνον για να τους το παίρνετε κι αυτό. Ένας ξένος είναι για σας ο ελληνικός λαός, ένα γομάρι που κουβαλάει τις ψήφους που υπεξαιρείτε και εξαργυρώνετε. Ένας ξένος είναι για σας ο Έλληνας, ένας ηττημένος που πρέπει να παραδεχθεί μέσα του την ήττα του οριστικώς, κι άθυρμα πια στα χέρια σας να δουλεύει μεροδούλι – μεροφάϊ για να τρώτε εσείς, τα πρώην λιγούρια, «μάγουλο μοσχαριού με τρούφα».
Κι αν βρεθεί κάποιος ευήθης να μας πει ότι αυτά τα παχυλά (και άλλα τέτοια) δάνεια είναι «εξυπηρετούμενα», με τα δικά μας λεφτά εξυπηρετούνται. Όπως απ’ το υστέρημά μας φτιάχνεται το πλεόνασμά τους, έτσι και από τη λεηλασία της δικής μας ζωής ζουν ζωή χαρισάμενη τα παράσιτα, οι ουτιδανοί και οι κάθε είδους ανήθικοι εξυπνάκηδες που κονομάνε απ’τον αργό θάνατο της χώρας. Ναι, τον θάνατο…

Στάθης

πηγή


Διαβάστε Περισσότερα »

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Άνοιξαν ναούς σε Ματαράγκα και Πασχαλίτσα

Στόχος ιερόσυλων έγιναν δύο ναοί τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες και σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net.

Ειδικότερα άγνωστος/οι παραβίασαν την πόρτα εισόδου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ματαράγκας και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 300 ευρώ από το παγκάρι της εκκλησίας.

Αντίστοιχο φαινόμενο είχαμε και στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Πασχαλίτσα (πιθανόν και σε δύο ακόμα χωριά του Δ. Σοφάδων) με τον / τους δράστες να μπαίνουν παραβιάζοντας παράθυρο αφαιρώντας έναν ενισχυτή απο το χώρο αλλά μένοντας με άδεια χέρια από πλευράς χρημάτων. Στη συνέχεια κατά την αποχώρησή τους προκάλεσαν ζημιές και στην κεντρική είσοδο του ναού με την αστυνομία να έχει επιληφθεί των δύο περιπτώσεων.
Διαβάστε Περισσότερα »

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Χριστουγεννιάτικες θύμησες...

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, τα υλικά αγαθά που αφθονούν στις μέρες μας και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας, μας έχουν ουσιαστικά απομακρύνει από πολλά έθιμα, όπως είναι αυτά των Χριστουγέννων.
Τόσο πολύ, μάλιστα, που πολλοί από εμάς τα θυμόμαστε ελάχιστα.
Τα Χριστούγεννα, η πιο όμορφη μέρα του χρόνου, όχι μόνο η 25η Δεκεμβρίου αλλά ολόκληρο το Δωδεκαήμερο.
Οι μέρες αυτές από παλιά ήταν μέρες χαράς για όλα τα μέλη της οικογένειας, για όλους τους συγγενείς και για όλο το χωριό.
Οι θύμησες στρέφονται πολλά χρόνια πίσω, τη δεκαετία του 60’ και 70 τότε που είμασταν ανέμελα παιδιά.

Το χωριό μας ήταν και είναι από τα ομορφότερα στον κάμπο.
Όλοι, λίγο-πολύ, έχουμε κάποια συγγένεια μεταξύ μας.
Στις αρχές της δεκαετίας του 60 οι δυσκολίες πολλές, όμως έρχονταν οι γιορτές που άλλαζαν την όψη του χωριού και ομορφαίναν τη ζωή μας. Και όταν περνούσε μια γιορτή, ζούσαμε για την επόμενη!
Αντιμετωπίζαμε τις δυσκολίες της ζωής, με την αναμονή της επόμενης γιορτής!
Η προσδοκία της χαράς βάλσαμο στις δυσκολίες τότε.

Τα παιδιά τις περιμέναμε πως και πως!
Τα Χριστούγεννα δε, ήταν η πιο αγαπημένη μας γιορτή.
Εκείνες τις μέρες οι πόρτες άνοιγαν διάπλατα και όλοι, φτωχοί και πλούσιοι, κάτι είχαν να χαρούν.
Οι δρόμοι μοσχοβολούσαν φρέσκο ζυμωτό ψωμί, γλυκά και φαγητά.
Απ' όποιο σπίτι και αν περνούσες κάτι θα είχαν να σε φιλέψουν.
Θυμάμαι πώς χιόνιζε πάντα τις γιορτές εκείνα τα χρόνια.
Όμως αυτό πάλι, ισοδυναμούσε με "οικονομική καταστροφή" για μας τα παιδιά τότε!
Τα κάλαντα, η μεγαλύτερη "επιχειρηματική" μας δραστηριότητα, που μας εξασφάλιζε τα έξοδα για το μεγαλύτερο διάστημα των εορτών, χρεοκοπούσε!
Και εμείς για τα κάλαντα, κυρίως, περιμέναμε τα Χριστούγεννα!
Περιμέναμε πως και πώς να κλείσουν τα σχολεία.
Τότε που στο χωριό είμαστε όλοι το ίδιο, χωρίς άγχος, χωρίς έχθρες.
Μονοιασμένοι, συμφιλιωμένοι, πιστοί στα διδάγματα της θρησκείας μας ακολουθώντας τη παράδοση τα ήθη και έθιμα.
Θυμάμαι και νοσταλγώ εκείνα τα Χριστούγεννα με τα λιγοστά, αλλά τόσο πολύτιμα για εμάς αγαθά. Την εποχή που το κάθε σπίτι και η κάθε οικογένεια ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα Χριστούγεννα.
Οι προετοιμασίες άρχιζαν από νωρίς για τις νοικοκυρές.
Το σπίτι έπρεπε να ήταν καθαρό.
Η μητέρα μου, όπως και όλες οι μανάδες του χωριού, φρόντιζαν κατά το δυνατόν το σπίτι να είναι καθαρό, μέσα και έξω.
Τα παιδιά για την κάθε μάνα, έπρεπε να ήταν καθαρά και να φοράνε τα Χριστούγεννα, τα επίσης καθαρά καλά τους ρούχα. Να μπανιαριστούν όλα, όχι βέβαια σε μπανιέρα, γατί δεν υπήρχε αλλά στη λεγόμενη τσίγκινη ή ξύλινη λεκάνη.
Τονίζω το γεγονός ότι όλες οι Ακολουθίες των Αγίων εκείνων ημερών έπρεπε να τις παρακολουθήσουμε στην εκκλησία, γονείς και παιδιά.

Κάπως έτσι θα πρέπει να είναι η ευτυχία.
Αυτή η γλύκα που κυριεύει το μυαλό, ηρεμεί την καρδιά, και κλείνει τα μάτια τόσο ανεπαίσθητα που δεν ξέρεις αν κοιμάσαι ή είσαι ξύπνιος!
Αυτό το πέρασμα στον ύπνο, που δεν διαρκεί πολύ, αυτό πρέπει να είναι η απόλυτη ευτυχία!
Η γαλήνη που όλοι αναζητούν, αλλά ελάχιστοι είναι οι ευλογημένοι που τη βρίσκουν.

Αυτά θυμάμαι και αναπολώ.
Μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσουμε για λίγο πίσω σε εκείνα τα χρόνια...!!!

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!
pavlosamaras.blogspot.gr


Διαβάστε Περισσότερα »

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ο Σύλλογος Γυναικών Ιτέας διοργανώνει εκδρομή στο Βόλο

Την όμορφη πόλη του Βόλου εν όψη του στολισμού των Χριστουγέννων θα επισκεφτεί ο Σύλλογος Γυναικών Ιτέας την Κυριακή το απόγευμα και ώρα αναχώρησης 12:00 το μεσημέρι από την πλατεία της Ιτέας.


Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του ΕΜΣ Ιτέας

Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός σύλλογος Ιτέας όπως κάθε χρόνο πιστός στις υποχρεώσεις του διοργανώνει και φέτος Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για όλους τους κατοίκους της Ιτέας και της γύρω περιοχής.                                                                                                           

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 πμ στο Δημοτικό σχολείο Ιτέας με τη βοήθεια του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου διοργανώνει για τα παιδιά μια παράσταση του Θεάτρου Σκιών Θ. Χάρμπα "Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη"(είσοδοςελεύθερη).                                                           
Την Κυριακή 24 Δεκέμβρίου (παραμονή Χριστουγέννων) τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού καταστήματος Ιτέας.                                                       
Ώρα 15:00 μμ face painting για μικρούς και μεγάλους από την καλή φίλη του συλλόγου και εξπέρ του είδους κ. Ντίνα Μακρή.                                                                                       
Ώρα 16:00 μμ προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας για τα παιδιά΄.                                 
Ώρα 17:45 μμ παράσταση ρυθμικής και μπαλέτου από τα μικρά παιδιά.                                               
Ώρα 18:00 μμ η Χορωδία του συλλόγου μας μαζί με τη Μικτή Χορωδία του Δήμου Παλαμά και τη συνοδεία της μουσικού κ. Χριστίνα Μαντοπούλου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Αχιλλέα Μπίμπιλα θα μας ταξιδέψουν με κάλαντα και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε όλη την Ελλάδα.       
Ώρα 18:45 μμ βράβευση όλων των επιτυχόντων μαθητών του Λυκείου Ιτέας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας.
Με το πέρας της εκδήλωσης θα μοιραστούν σε όλα τα παιδιά φαναράκια ευχών.
Θα υπάρχει μπουφές. (είσοδος ελεύθερη).                                                       

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου και ώρα 12:30 το μεσημέρι στην πλατεία της Ιτέας θα πραγματοποιηθεί η "Αναβίωση των Χοιροσφάγιων" (γουρουνοχαρά) όπου παρασκευάζονται όλα τα παραδοσιακά φαγητά από το κρέας του χοίρου (τηγανιά, τσιγαρίδες κλπ).
Θα σερβίρεται δωρεάν κρασί.                                                                   

Το Δ.Σ εύχεται σε όλους Καλές Γιορτές.Διαβάστε Περισσότερα »

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Οι διακρίσεις συνεχίζονται για την οικογένεια Διδάγγελου

Δεν σταματάνε οι διακρίσεις για τον Γιώργο Διδάγγελο και την ΧΟΙΡΟΠΑΛ ΕΠΕ που έχει έδρα στο Κοσκινά του Δήμου Παλαμά.

Η δυναμική αυτή χοιροτροφική μονάδα του νομού μας, πέτυχε μια ακόμη σπουδαία διάκριση μιας και απέσπασε τα δυο πρώτα βραβεία από την Topigs Norsvin – Hellas και ξεχώρισε ανάμεσα σε μονάδες της Ελλάδας, Κύπρου και Βαλκανίων, σε Συνέδριο που έλαβε χώρα στα Γιάννενα στα πλαίσια του θεσμού: «Ο Καλύτερος Παραγωγός».

Η Χοιροτροφική Επιχείρηση: «ΑΦΟΙ Δ. ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ – Α. ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ», γνωστή σε όλους μας για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της, με έδρα τον Κοσκινά του Δήμου Παλαμά, δικαιώθηκε για την μακρόχρονη προσφορά της.

Άξιος συνεχιστής είναι πλέον ο γιος του Δημήτρης Διδάγγελος που διευθύνει την ΧΟΙΡΟΠΑΛ, ενώ ο άλλος γιος της οικογένειας Ιάσων Διδάγγελος διαπρέπει στην εμπορία και μεταποίηση κρέατος, μιας και από το κρεοπωλείο και παρασκευαστήριο στον Παλαμά, τροφοδοτεί με κρέατα λουκάνικα και άλλα προϊόντα κρέατος, όλη την Καρδίτσα και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Όταν υπάρχει ανοικτό μυαλό και όρεξη για δουλειά, τίποτα δεν σταματάει τον Έλληνα επιχειρηματία και αυτό η οικογένεια Διδαγγέλου το αποδεικνύει εδώ και 40 χρόνια.

Τα βραβεία παραλαμβάνει ο κ. Γιώργος Διδάγγελος από τον καθηγητή κ. Κώστα Κουσενίδη.

Γιώργος Αμβροσίου


Διαβάστε Περισσότερα »

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας θα προχωρήσει σε διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” οι οποίοι είχαν αποδεχθεί στην αίτησή τους να παραλαμβάνουν και προϊόντα τουΤΕΒΑ.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι, να προσέλθουν στην οδό Βουλγαροκτόνου 3 (πρώην ΚΕΓΕ) στον Παλαμά, την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες 09:00-14:00.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και επίσημο έγγραφο (όπως βιβλιάριο ασφάλισης ή κάρτα ΑΜΚΑ), στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ του αιτούντος (του ατόμου που υπέβαλλε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα).

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, δύναται να παραλάβει τα τρόφιμα και άλλο μέλος της οικογένειας, προσκομίζοντας υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και επίσημο έγγραφο με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος αλλά και του ιδίου.

Τέλος, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο, μόνο εφόσον αυτό φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.Διαβάστε Περισσότερα »

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Σεμινάριο BLS/AED για το προσωπικό του Κ.Υ Παλαμά

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BLS/AED ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Κ.Υ ΠΑΛΑΜΑ

Το Κέντρο Υγείας Παλαμά σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (Ε.Ε.Ε.Π.Φ.) διοργανώνει για τους υπαλλήλους του  Κ.Υ. Παλαμά.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CPR/AED – BLS/AED
(Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή)

Ημερομηνία: 
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Ώρα: 09.30 π.μ.


 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  Δ/ΝΤΗΣ                                         ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
     ΧΡΟΥΜΠ ΓΙΟΥΣΕΦ                                                  ΜΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ                                            ΕΙΔΙΚΟΣ   ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ


Διαβάστε Περισσότερα »

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι χρήστες παρόχθιων ρευμάτων να δηλώσουν τις συνολικές ώρες κατανάλωσης ρεύματος σε κάθε παρόχθιο (Υ) που χρησιμοποίησαν την αρδευτική περίοδο 2017, με καταλυτική ημερομηνία την 11 Δεκεμβρίου 2017 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία βεβαίωσης των ατομικών τους λογαριασμών .
       
Όποιος δεν δηλώσει τις ώρες κατανάλωσης ρεύματος, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην ισόποση χρέωση των ωρών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την χρήση του παρόχθιου κατά την νέα Αρδευτική περίοδο.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2444350152

             ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
                 ΠΑΛΑΜΑ


Διαβάστε Περισσότερα »

Μια υπέροχη εκδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτέας στη Θεσσαλονίκη

Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό για την εποχή, ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός σύλλογος Ιτέας ταξίδεψε με τα μέλη του στην πανέμορφη "Νύφη του Θερμαϊκού" για ένα μονοήμερο διάλειμμα από την καθημερινότητα.
Η καλή μέρα φάνηκε από το πρωί αφού οι εκδρομείς ήταν όλοι στην ώρα τους και με χαμόγελο για τη βόλτα που θα ακολουθούσε.
Τα μέλη φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκαν το Πλωτό Μουσείο Θωρηκτό "Γεώργιος Αβέρωφ" και ξεναγήθηκαν στους χώρους του πλοίου γνωρίζοντας έτσι την ιστορία του αλλά και τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο και στην οριστικοποίηση των σημερινών συνόρων της πατρίδας μας.
Ακολούθησε η επίσκεψη στο Πλανητάριο όπου παρακολούθησαν μια προβολή για τους γαλαξίες και το σύμπαν αλλά και το πως γεννήθηκε το τηλεσκόπιο και πόσο πολύ βοήθησε τους επιστήμονες να κατανοήσουν την αρχή της δημιουργίας και της εξέλιξης.

Αργά το μεσημέρι και σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής υπήρχε ελεύθερος χρόνος για φαγητό, καφέ και βόλτα στην στολισμένη για τα Χριστούγεννα Θεσσαλονίκη.

Το κλίμα ήταν ευχάριστο καθ όλη την διάρκεια της ημέρας και το Δ.Σ ευχαριστεί θερμά όλους τους εκδρομείς για αυτή την πολύ όμορφη εξόρμηση.


Διαβάστε Περισσότερα »